MDI-FUSION-125-125-135-sence

MD Inženiring

JEKLENE KONSTRUKCIJE

Ravnanje z odpadki

RAZISKAVE

Re-sort

REFERENCE

KONTAKT

clip_image002
[Raziskave] [Ravnanje z odpadki] [Stanje glede ravnanja z odpadki] [Mehanskobiološka obdelava odpadkov]

MEHANSKO – BIOLOŠKA OBDELAVA

 

Mehansko – biološko obdelavo odpadkov (MBO), lahko definiramo kot tehnično kombinacijo mehanskih in bioloških procesov za obdelavo komunalnih odpadkov, ki se izvaja po določenem postopku. Koncept  postopka MBO v državah, ki imajo tudi največjo kapaciteto obdelanih odpadkov v Evropi,  Nemčije, Italije in Avstrije, je stabilizirati odpadke preden se odložijo na odlagališča. Veliko drugih držav, na primer Francija, Velika Britanija, vzhodne evropske države, tudi Slovenija, je še v uvajanju MBO.

 

Mehanska obdelava je pomembna za razvoj koncepta gospodarjenja z odpadki, s ciljem, učinkovitega snovnega toka odpadkov. Njena tehnologija je odvisna od končne dispozicije odpadkov. Tehnološki postopki, ki tečejo med obdelavo so odvisni od izvedbenih procesnih stopenj, kjer se material najprej pripravi tako, da se izločijo vsi kovinski deli in steklo, ostali odpadki se pošljejo na drobljenje. Pri tem se uporabljajo sejalni moduli, kateri ne dajo razgradnje organske frakcije, zato je na tej točki potrebno dodatno izpihovanje. Naslednja stopnja je delna razgradnja lahko razgradljivih organskih komponent in sušenje.  Nazadnje se ločijo vse inertne frakcije od gorljivih frakcij.

 

Glavni cilj MBO je pridobiti suhe in biološko stabilne frakcije, z namenom podaljšati življenjsko dobo deponijskega prostora, zmanjšati emisije iz deponijskega telesa (izcedne vode, deponijski plin), razgraditi in zmanjšati biološko razgradljive ogljikove komponente v odpadkih, s stabilizacijo ohraniti ogljikove komponente  in ohraniti energetsko bogate frakcije v odpadkih. Torej, mehansko - biološka obdelava je namenjena biološki stabilizaciji odpadkov, ki se po nadaljnji mehanski obdelavi ločijo na lahko in težko frakcijo. Lahka frakcija predstavlja gorivo, ki je namenjena za sežig v toplarnah, ter težka frakcija, ki je namenjena za odlaganje na deponijah.

Proces mehansko – biološke obdelave zajema več faz obdelav:

  • sprejem odpadkov
  • biološko obdelavo (biostabilizacija, biosušenje)
  • mletje odpadkov
  • mehansko obdelavo in izločanje lahke gorljive frakcije.
  • Pri biološki obdelavi, se del odpadkov, ki se presejejo transportira, navadno v zato namenjeno zaprto halo, kjer poteka proces biostabilizacije. Pri tem procesu, aerobni razgradnji, se ustvarja toplotna energija, ki posledično zmanjšuje vsebnost vlage. V tej razgradnji potekajo glavni biološki procesi in po štirinajstih dneh dobimo končen produkt, ki je stabilen in suh, zato se tudi teža odpadkov zmanjša za eno tretjino prvotne teže, kar je posledica izgube vode v odpadkih. Ves čas je potrebno prezračevanje kompostne mešanice. Sistemi so dandanes podprti z računalniško vodenim krmiljem, kjer kontrolirajo vsebnost vlage in temperaturo odpadkov, da lahko zaženejo prezračevanje, ko je to nujno potrebno. Pri tem so potrebni biofiltri, ki prečistijo ves onesnažen zrak, tako, da ni neprijetnih vonjav. Izcedne vode se zbirajo v bazenu  izcednih vod, od koder se prelijejo v čistilno napravo, del pa se porabi za vlaženje komposta.

 

Po končani biološki obdelavi  se prične  izvedba mehanske obdelave. Pod ta pojem spadajo, mletje, izločanje kovin, sejanje in separacija. Odpadki, ki so stabilizirani (z biološko obdelavo) se zmeljejo, nato jih skozi sita, ki imajo določeno milimetrsko performacijo,  presejemo. Fino presejani del se odloži v kontejnerje, preostanek pa se transportira v t.i. zračni separator, kjer se ločita lahka in težka frakcija. Pri lahkih frakcijah je potrebno izločiti vse železne dele, s pomočjo magnetnega separatorja. Lahka frakcija se stisne v zato pripravljenih stiskalnicah in je pripravljena za transport v toplarne, kjer je namenjena sežigu.

 

Začetno maso odpadkov smo s postopkom mehansko – biološke obdelave zmanjšali za tretjino v obliki težke frakcije, ki je namenjena za odlaganje na odlagališčih. Druga tretjina prvotne mase se izloči z izcednimi vodami, eno tretjino predstavlja dobljena, uporabna, lahko gorljiva frakcija.

 

Avtor: Brigita Polanec

 

[MD Inženiring] [Jeklene konstrukcije] [Ravnanje z odpadki] [Raziskave] [Reference] [Re-sort] [Kontakt]